Zaradi kemične industrije prisotne na območju občine Medvode, so v zunanjem zraku zaznavne povišane koncentracije ogljikovodikov. V to skupino plinov uvrščamo tudi pline BTX, tj. benzen, toluen, etilbenzen, m&p ksilen in o ksilen. Za namene določanja koncentracije posameznega izmed naštetih plinov v ozračju se uporablja plinski kromatograf, ki loči posamezne pline in izračuna njihovo kocentracijo v vzorcu zunanjega zraka.

Širjenje ali disperzija snovi v zraku je proces odvisen od meteoroloških razmer. Poznavanje smeri, hitrosti vetra in turbulentnih parametrov je za opazovanje širjenja primesi v zraku ključnega pomena. Prav meteorološke spremenljivke namreč določajo smer transporta onesnaženosti ter učinkovitost mešanja in razredčevanja primesi v ozračju, ki se v odvisnosti od vremena spreminja v razmerju 1:50 in tudi več. Koncentracije primesi, tj. plinov, v zunanjem zraku, so torej zelo odvisne od meteoroloških razmer. Na okoljski merilni postaji se za meteorološke meritve uporablja 3 komponentni ultrazvočni anemometer. Prednost tovrstnih anemometrov je natančnost meritev, ki je dosežena z merilno metodo, ki sloni na uporabi ultrazvoka, in tehnično izvedbo merilnika, ki nima mehanskih delov.

 

Kombinacija meteoroloških in imisijskih meritev predstavlja analizo onesnaženja zunanjega zraka na merilnem mestu. Na podlagi spoznavanja smeri vetra in imisijskih vrednosti lahko razberemo iz katere smeri so se pojavile višje koncentracije onesnaževal in tako ugotovimo možnega povročitelja povišanih izmerjenih imisijskih vrednosti.

Za verodostojnost in pravilnost meritev plinov BTX z analizatorjem BTX je bila kalibracija merilnika s strani ARSO.