V Občini Medvode je prisotna kemična industrija, ki povzroča industrijsko onesnaženje. Poleg industrijskega onesnaženja je podobno, kot drugod po Sloveniji, tudi v Občini Medvode prisotno onesnaženje zaradi prometa in v ogrevalni sezoni onesnaževanje kurišč. Ob razmerah s šibkimi vetrovi so zaradi povišanih emisij posameznega onesnaževalca ali pa prekrivanja imisij posameznih onesnaževalcev možne povišane imisijske vrednosti onesnaževal oziroma določenih plinov, ki so stranski produkt industrije, prometa in ogrevanja.

 

 

Pretekle imisijske meritve kakovosti zunanjega zraka v Občini Medovde in emisijski podatki Agencije RS za okolje kažejo, da je v zraku zaznati povišane vrednosti raznih ogljikovodikov, ki so stranski produkt kemične industrije. Med te uvrščamo tudi pline, ki se merijo na okoljski merilni postaji, to so benzen, toluen, etilbenzen, m&p ksilen in o ksilen. Omeniti velja, da so dodaten vir benzena v zraku tudi emisije iz prometa. Pri teh so težavne predvsem emisije delcev manjših od 10 mikro metrov, katerih meritve se izvajajo od marca 2018.